1. Education
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Mandarin Days and Months

By

Top Related Searches
 • months of the year
 • weekdays
 • ji
 • Weekdays

  Monday
  xīng qī yī
  星期一

  Tuesday
  xīng qī èr
  星期二

  Wednesday
  xīng qī sān
  星期三

  Thursday
  xīng qī sì
  星期四

  Friday
  xīng qī wǔ
  星期五

  Saturday
  xīng qī liù
  星期六

  Sunday
  lǐ bài rì / ►lǐ bài tiān / ►xīng qī rì / ►xīng qī tiān
  禮拜日 / 禮拜天 /星期日 /星期天

  Months of the Year

  January
  yī yuè
  一月

  February
  èr yuè
  二月

  March
  sān yuè
  三月

  April
  sì yuè
  四月

  May
  wǔ yuè
  五月

  June
  liù yuè
  六月

  July
  qī yuè
  七月

  August
  bā yuè
  八月

  September
  jiǔ yuè
  九月

  October
  shí yuè
  十月

  November
  shí yī yuè
  十一月

  December
  shí èr yuè
  十二月

  What’s the Date?

  What’s the date today?
  Jīn tiān shì jī yuè jī hào?
  今天是幾月幾號?

  Which day of the week?
  Lǐ bài jī?
  禮拜幾?

  Which day of the month?
  Jī hào?
  幾號?

  What month is it?
  Jī yuè?
  幾月?

  Practice Dates

  What’s the date today?
  Jīn tiān shì jī yuè jī hào?
  今天是幾月幾號?

  Today is May 10.
  Jīn tiān shì wǔ yuè shí hào.
  今天是五月十號。

  Today is June 22.
  Jīn tiān shì liù yuè èr shí èr hào.
  今天是六月二十二號。

  Today is December 24.
  Shí èr yuè èr shí sì hào.
  十二月二十四號。

  When you feel you have mastered Mandarin Chinese dates, test your listening comprehension with our Mandarin Date Audio Quiz.

  1. About.com
  2. Education
  3. Mandarin Language
  4. Tutorials & Tests
  5. Lessons
  6. Mandarin Calendar - Days of the Week & Months

  ©2014 About.com. All rights reserved.